Privacy-policy

Privacy verklaring

Plus Administratiekantoor is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy verklaring.

Hans Bakker is de coördinator gegevensbescherming van Plus administratiekantoor. Hij is te bereiken via hbakker@plus-administratiekantoor.nl of 030 878 87 87

Adresgegevens hoofdkantoor Plus administratiekantoor: Livingstonelaan 60, 3526 HN te Utrecht

Inleiding

Plus administratiekantoor verwerkt in het kader van onze dienstverlening jouw persoonsgegevens. Wij kunnen deze gegevens van jouzelf hebben ontvangen, bijvoorbeeld via onze website, e-mail, telefoon of app.

Daarnaast kunnen wij jouw persoonsgegevens in het kader van onze dienstverlening verkrijgen via derden (bijvoorbeeld jouw werkgever). Met deze privacy verklaring informeren wij jou over hoe wij met deze persoonsgegevens omgaan.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Hieronder vindt je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam;
 • Voorletters;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Geboorteplaats;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • Kopie identiteitsbewijzen;
 • E-mailadres;
 • IP-adres;
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch;
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website;
 • Salaris en andere gegevens die voor fiscale aangiften, salarisberekeningen e.d. nodig zijn;
 • Huwelijkse staat, gegevens partner en evt. informatie over kinderen; voor zover nodig voor bijvoorbeeld fiscale aangiften);
 • IBAN/ bankrekeningnummers.

Plus administratiekantoor verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 • Burgerservicenummer (BSN);
 • Gegevens van kinderen jonger dan 16 jaar die benodigd zijn voor de aangifte inkomstenbelasting;
 • Disclaimer voor minderjarigen
  Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij zij toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via hbakker@plus-administratiekantoor.nl dan verwijderen wij deze informatie;
 • Politieke voorkeur/ geloofsovertuiging (in het kader van het verwerken van giften in de aangiften inkomsten- en vennootschapsbelasting);
 • Gezondheid (in het kader van het verwerken van persoonsgebonden aftrek in de aangiften inkomstenbelasting).

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Plus administratiekantoor verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • De levering van onze diensten;
 • Jou te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • De verbetering van onze diensten;
 • Plus administratiekantoor verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die nodig zijn voor het opstellen van belastingaangifte(n);
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder.
 • Bovenstaande betekent concreet ook dat wij je persoonsgegevens gebruiken voor marketingdoeleinden of om je reclamematerialen te sturen of berichten over onze diensten, als wij daarvan denken dat deze voor jou van belang kunnen zijn. Het kan ook gebeuren dat wij contact met jou opnemen om feedback te vragen over diensten die door ons zijn verleend of voor markt- of andere onderzoeksdoeleinden.

  In voorkomende gevallen kan het zijn dat wij persoonsgegevens om andere dan bovenstaande redenen willen verwerken en dat we jou daar expliciet toestemming voor zullen vragen. Indien wij persoonsgegevens die wij mogen verwerken op basis van jouw toestemming ooit voor andere of meer doelen willen verwerken, zullen wij jou daar dan eerst opnieuw toestemming voor vragen.

  Tot slot kunnen wij jouw persoonsgegevens ook gebruiken om de rechten of eigendommen van onszelf en die van onze gebruikers te beschermen en, zo nodig, om te voldoen aan gerechtelijke procedures.

  Verstrekking aan derden

  In het kader van onze dienstverlening kunnen wij gebruikmaken van diensten van derden, bijvoorbeeld als deze derden over specialistische kennis of middelen beschikken, die wij niet in huis hebben. Dit kunnen zogenaamde verwerkers of subverwerkers zijn, die op basis van jouw exacte opdracht de persoonsgegevens zullen verwerken. Andere derden die weliswaar strikt genomen geen verwerker zijn van de persoonsgegevens maar daar wel inzage in hebben of kunnen hebben, zijn bijvoorbeeld onze systeembeheerder, leveranciers of hostingpartijen van online-software, of adviseurs wiens advies wij betreffende jouw opdracht inwinnen. Als het inschakelen van derden tot gevolg heeft dat zij toegang hebben tot de persoonsgegevens of die zij zelf vastleggen en/of anderszins bewerken, zullen wij met die derden (schriftelijk) overeenkomen dat zij alle verplichtingen van de AVG zullen naleven. Uiteraard zullen wij alleen derden inschakelen van wie wij kunnen en mogen uitgaan dat zij betrouwbare partijen zijn die adequaat met persoonsgegevens omgaan en overigens de AVG kunnen en zullen naleven. Dit houdt onder meer in dat deze derden jouw persoonsgegevens slechts mogen verwerken voor de hiervoor genoemde doeleinden.

  Uiteraard kan het ook zo zijn dat wij jouw persoonsgegevens aan derden moeten verstrekken in verband met een wettelijke verplichting.

  Wij zullen in geen enkel geval jouw persoonsgegevens zonder jouw expliciete toestemming aan derden verstrekken voor commerciële of goede doelen.

  Geautomatiseerde besluitvorming

  Plus administratiekantoor neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

  Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

  Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie, maar er wordt geen persoonlijke informatie, zoals een telefoonnummer of een e-mailadres, in de cookie opgeslagen. U kunt zich afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen. Een handleiding kan je hier vinden.

  Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

  Plus administratiekantoor bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld en om te voldoen aan verplichtingen op basis van wetgeving en beroepsregels. Gegevens ter behoeve van het website gebuik worden geanalyseerd in Google. De gegevens worden anoniem opgeslagen en voor een periode van 9 maanden bewaard.

  Gegevens inzien, aanpassen, overdragen of verwijderen

  Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken te beperken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Plus administratiekantoor en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

  Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar hbakker@plus-administratie.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij jouw telefoonnummer te vermelden zodat wij met u in contact kunnen komen. Wij reageren zo snel als mogelijk, maar uiterlijk binnen 1 maand, op jouw verzoek.

  Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

  Plus administratiekantoor neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk heeft dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze coördinator gegevensbescherming of via hbakker@plus-administratiekantoor.nl.

  Incidenten met persoonsgegevens

  Als er sprake is van een incident (een zogenaamd datalek) aangaande de betreffende persoonsgegevens dan stellen wij jou, behoudens zwaarwegende redenen, daarvan onverwijld op de hoogte indien er concrete kans is op negatieve gevolgen voor jouw persoonlijke levenssfeer en de verwezenlijking daarvan. Wij streven ernaar dit te doen binnen 48 uur nadat wij dit datalek hebben ontdekt of daarover door onze (sub)verwerkers zijn geïnformeerd.

  Klachten

  Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens, dan vragen we jou hierover met jouw kantoor op te nemen. We hebben een klachten procedure voor als je er even niet uitkomt. Mocht dit niet tot een bevredigende uitkomst leiden, dan heeft altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens; de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

  Verwerking binnen de EER

  Wij zullen de persoonsgegevens alleen verwerken binnen de Europese Economische Ruimte, behalve als jij hierover met ons andere schriftelijke afspraken overeenkomt. Uitzondering hierop zijn situaties waarin wij contactmomenten via onze website en/of social media pagina’s (zoals Facebook en LinkedIn) in kaart willen brengen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld bezoekersaantallen en opgevraagde webpagina’s. jouw gegevens worden door derden buiten de EU opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Google Analytics, LinkedIn of Facebook. Deze partijen zijn ‘EU-VS Privacy Shield’-gecertificeerd, zodat zij zich moeten houden aan de Europese privacyregelgeving. Overigens betreft dit slechts een beperkt aantal gevoelige persoonsgegevens, met name jouw IP-adres.

  Hyperlinks

  Onze website bevat koppelingen (hyperlinks) naar websites van derden, waaronder sociale netwerken zoals LinkedIn, Google+, Facebook en Twitter. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de privacybescherming op deze websites. We raden je aan altijd de privacyverklaring van de betreffende website (die regelmatig kan wijzigen) te lezen.

  Wijzigingen in onze Privacyverklaring

  Wij kunnen deze Privacyverklaring van tijd tot tijd aanpassen of wijzigen. Wanneer wij veranderingen aanbrengen, passen wij de hieronder vermelde datum van herziening aan, en de aangepaste of gewijzigde versie geldt voor jou en jouw gegevens per de datum van herziening. Wij adviseren jou deze Privacyverklaring met enige regelmaat te bekijken, zodat je steeds op de hoogte bent van de manier waarop wij jouw gegevens beschermen.

  Plus administratiekantoor
  februari 2019.