jaarrekening, deponeren, accountantsverklaring

Jaarrekening, deponeren of een accountantsverklaring nodig?

Een jaarrekening is een financieel eindverslag van je onderneming. Wij richten ons graag op managementinformatie gedurende het boekjaar. Daarop kan tijdig inspelen nog het verschil maken.

Sommige instanties zullen nog jaarrekeningen van je vragen. Bijvoorbeeld om de continuiteit en ontwikkeling van je onderneming aan te tonen. Wij kunnen deze samenstellen en hier een samenstellingsverklaring voor afgeven. Mocht je een accountantsverklaring nodig hebben dan kunnen wij die voor een scherpe prijs door onze accountant laten opstellen.

Als deponeren en een accountantscontrole niet verplicht zijn, dan kan je wellicht de jaarrekening besparen. Doe de check hieronder.

Is deponeren voor jouw onderneming verplicht?
Als de rechtspersoon in het buitenland is gevestigd of alle beherende vennoten, buitenlandse vennoten zijn.
Is accountantscontrole voor jouw onderneming verplicht?

De jaarrekening

De jaarrekening geeft een overzicht van financiele feiten over een boekjaar. Het bestaat uit een jaarverslag van het bestuur jaarverslag, een balans, een resultatenrekening of winst- en verliesrekening over het afgelopen jaar, een toelichting op beide, het kasstroomoverzicht en de Overige gegevens met daarin in bepaalde gevallen een accountantsverklaring.

Inhoud jaarrekening

De inhoud jaarrekening bestaat uit drie onderdelen: de balans, de winst- en verliesrekening en de toelichting, zoals een jaarverslag. In een jaarrekening zijn verschillende gegevens opgenomen. Hoe groter een onderneming is, des te meer gegevens deze openbaar moet maken.

Verschillen in jaarrekeningen per onderneming

Een kleine rechtspersoon hoeft slechts een beperkte balans met toelichting bij de Kamer van Koophandel te deponeren. Een middelgrote rechtspersoon moet naast de balans ook een winst- en verliesrekening deponeren, een eenvoudig jaarverslag en een eenvoudige accountantsverklaring. Een grote rechtspersoon moet hetzelfde deponeren als een middelgrote rechtspersoon, maar dan uitgebreider. De exacte criteria staan in het Burgerlijk Wetboek (art.2:396 en art.2:397).

De balans

De balans geeft een momentopname weer van een onderneming. De ondernemer heeft daarmee overzicht in alles wat op die datum in de onderneming aanwezig is. Vaak is dit moment 31 december, maar het kan ook een andere datum zijn. De ondernemer kijkt dan naar alles wat aanwezig is op dat moment in de onderneming. Alle schulden, goederen, uitstaande rekeningen, etc., worden opgeteld. Uit deze gegevens bestaat de balans.

De winst- en verliesrekening

De winst- en verliesrekening geeft aan wat een onderneming gedurende een jaar heeft omgezet en welke kosten ze hebben gemaakt. Als u dit tegen elkaar wegstreept, levert de uitkomst een winst of een verlies op uit de onderneming.

De toelichting

Hoe groot de omvang van de toelichting is, hangt af van de grootte van de onderneming. Bij een kleine rechtspersoon bestaat de toelichting uit een korte verwijzing naar hoe de balans tot stand is gekomen en het aantal werkzame personen. Bij een grote rechtspersoon bestaat de toelichting uit een groter boekwerk. Zelfs de betalingen aan de directie kunnen hier in vermeld staan.

Voor BV’s is het verplicht om de jaarrekening bij de KvK te deponeren binnen 5 maanden na afloop van het verslagjaar. De AVA mag besluiten om deze termijn met 6 maanden te verlengen (hier is geen goedkeuring van de KvK voor nodig). Voor IB-ondernemers is het niet verplicht om een jaarrekening te maken. Er moet wel een winstaangifte worden ingediend bij de belastingdienst (die lijkt op een jaarrekening).

Als je klant bent bij een Plus Administratiekantoor kan je beschikken over een webportal waarmee je mee kunt kijken in uw boekhouding door middel van handige overzichten. Omdat een jaarrekening in de praktijk pas na geruime tijd beschikbaar komt, gebeurt het steeds vaker dat de vervaardiging hiervan achterwege blijft en dat adviesgesprekken met jou worden gevoerd op basis van de in de webportal beschikbare managementinformatie (die veel actueler is). Mocht jouw bank in verband met bijv. een hypotheekaanvraag willen beschikken over jaarrekeningen, dan blijft het uiteraard mogelijk om je deze te leveren.

Publicatie van de jaarrekening

Alle besloten vennootschappen, naamloze vennootschappen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen moeten ieder boekjaar een financieel verslag deponeren bij de Kamer van Koophandel. Deze publicatieplicht is vastgelegd in boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. De openbare verslaglegging beoogt transparantie aan het economisch verkeer.

Publicatie termijn

Een vennootschap is verplicht een jaarrekening op te stellen binnen 5 maanden na afloop van een boekjaar. Eventueel kan deze periode verlengd worden met 6 maanden bij bijzondere omstandigheden die door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders dienen te worden vastgelegd. Na opstelling moet de jaarrekening worden vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Binnen 8 dagen daarna moet de jaarrekening gedeponeerd zijn.

Deponeren

Vanaf boekjaar 2017 is het enkel mogelijk om digitaal te deponeren bij de Kamer van Koophandel. Wij kunnen van dienst zijn door onze directe koppeling met de Kamer van Koophandel.

Heb ik een accountantsverklaring nodig?

In onze jaarrekeningen wordt altijd een samenstellingsverklaring opgenomen. Deze hoeft niet door een accountant te worden onderschreven als accountantsverklaring (of een zogenaamde wettelijke controle). Je bedrijf heeft een accountantsverklaring nodig als er wordt voldaan aan minimaal 2 van de drie onderstaande kengetallen, in minimaal twee opvolgende jaren:

  • Meer dan 50 personeelsleden
  • Meer dan 12 mlj euro omzet
  • Meer dan 6 mlj euro aan activa op de balans
Het bestuur of directie is verantwoordelijk voor het verkrijgen van een accountantsverklaring. Deze moet verkregen zijn bij een accountant die ingeschreven staat in het register van de AFM. Het niet nakomen van de verplichting is strafbaar, maximale boete 19.000 euro of 6 maanden hechtenis. Tevens heeft dit gevolgen voor bestuursaansprakelijkheid en loop je als natuurlijk persoon alsnog tegen de lamp.

Een accountantsverklaring kan altijd gerealiseerd worden. Dat is een belangrijk voordeel voor jouw als klant, geen vraag laten wij onbeantwoord, wellicht binnen ons netwerk. Een prijsindicatie aanvragen?
Wij zijn een franchiseformule voor administratiekantoren.